(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Gaver til svigerforældre og svigerbørn

Gaver til svigerforældre og svigerbørn
17. januar 2020 author

Hvem er omfattet af boafgiftsloven?

Blandt andet i forbindelse med generationsskifte indgår ganske ofte overvejelser omkring gaver.

Stedse føres sager omkring hvem der er omfattet af boafgiftsloven og dermed kan give gaver til hhv 15 og 36,25 % og hvem der er uden for og derfor bliver indkomstbeskattes af evt. gaver.

Landsskatterettens afgørelse af 31. juli 2019, LSR2019.19-0032825, vedrørte et spørgsmål fra et ægtepar og deres svigersøn. Svigersønnen ønskede at give sine svigerforældre en pengegave. Spørgsmålet til SKAT angik, hvorvidt de måtte modtage en gave fra deres svigersøn uden, at der skulle betales gaveafgift heraf samt om det var korrekt, at der skulle betales 15 % i gaveafgift for gaver der oversteg bundbeløbet?

SKAT besvarede spørgsmålene med: Ja, der skal ikke betales gaveafgift af beløbet, men gaven er skattepligtig for så vidt den ikke kan anses for at være en lejlighedsgave, henholdsvis, nej, der skal ikke betales gaveafgift af det beløb der overstiger bundbeløbet, men gaven er skattepligtig, således at der skal betales skat af denne, såfremt gaven ikke kan anses for at være en lejlighedsgave.

Det fremgår af SKAT’s afgørelse, at udgangspunktet er, at gaver skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter statsskattelovens § 4, litra c. Der gælder dog, som en udtagelse hertil, at gaver mellem nære slægtninge, der falder ind under boafgiftslovens § 22, ikke skal medregnes ved indkomstopgørelsen, og således er skatte- og afgiftsfrie, så længe de ikke overstiger bundbeløbet.

Omfattet af boafgiftslovens § 22 er således blandt andet: børn, stedbørn og deres børn, barns eller stedbarns ægtefælle, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle, forældre mv. For disse personer gælder, at de kan modtage og give gaver til hinanden, der er skatte- og afgiftsfrie, så længe de ikke overstiger bundbeløbet. Derudover gælder, at hvis gaver til disse personer overstiger bundbeløbet, så skal der betales gaveafgift på henholdsvis 15 og 36,25 %.

SKAT lagde herefter til grund, at gaver til personer, der ikke er omfattet af boafgiftslovens § 22, ikke er afgiftspligtige, men i stedet skattepligtige af værdien af den modtagne gave – dog ikke, hvis gaven kan anses for at være en lejlighedsgave.

SKAT fandt derfor, at svigerforældrene, fordi de ikke var omfattet af bestemmelsen i boafgiftslovens § 22, ville være skattepligtige af gaver modtaget fra deres svigersøn.

Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten.

Her gjorde klagerne gældende, at det måtte have været meningen med bestemmelsen, at gaver kan gives begge veje og ikke kun fra svigerforældre til svigerbørn. De mente derfor, at svigerforældre måtte være omfattet af gavekredsen, således at de kan modtage gave af svigerbørn på samme vilkår som de kan give gaver til svigerbørn.

Landsskatteretten stadfæstede SKAT’s afgørelse.

Landsskatteretten lagde vægt på, at svigerforældre ikke er en del af ordlyden i boafgiftslovens § 22. Derudover lagde de til grund, at det ud fra bemærkningerne til lovforslaget om de afgifts- og skattefrie gaver ikke kunne udledes, at boafgiftslovens § 22 skulle omfatte eller finde anvendelse på gaver givet fra svigerbørn til svigerforældre.