(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Ægtefællebidrag og virksomhedsejer

Ægtefællebidrag og virksomhedsejer

Gensidig forsørgelsespligt og ægtefællebidrag

Når du indgår ægteskab, får du og din ægtefælle gensidig forsørgelsespligt over for hinanden. Denne forsørgelsespligt stopper som udgangspunkt, hvis I bliver separeret eller skilt. Den resulterer dog også ofte i, at den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden.

Hvis i skal separeres eller skilles, skal I blive enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag. Hvis I ikke kan blive enige om det, træffer Familieretshuset en afgørelse eller sender sagen videre til afgørelse i Familieretten.

En afgørelse om ægtefællebidrag består i en afgørelse om bidragets størrelse (altså hvor meget der skal betales månedligt) samt en afgørelse om bidragets længde (hvor mange år der skal betales).

Forhold af betydning for ægtefællebidrag

Når Familieretshuset eller Familieretten træffer afgørelse om bidragspligten, lægger de vægt på flere forhold:

  • Bidragsmodtagerens behov for ægtefællebidraget – her lægges der isæt vægt på dennes erhvervsmæssige stilling og indkomst samt muligheden for at sikre sig en fremtidig erhvervsmæssig indtægt.
  • Bidragsyderens evne til at betale.
  • Ægteskabets varighed, idet der er praksis for, at der ikke tilkendes bidrag, hvis ægteskabet har været kortvarigt.
  • Samlivsskadesynspunktet. Dette forholder sig til, om samlivet mellem ægtefællerne har haft en ”skadelig” effekt på bidragsmodtagerens mulighed for at forsørge sig selv efter en skilsmisse, f.eks. fordi ægtefælles har været hjemmegående af hensyn til familien.

Bidragsmodtagerens behov

Hvis din ægtefælle tjener mellem ca. kr. 300.000 og ca. kr. 340.000 eller derover om året, vil ægtefællebidraget normalt fastsættes til kr. 0, idet din ægtefælle i så fald ikke har behov for ægtefællebidrag. Din ægtefælles indkomst inklusiv ægtefællebidraget kaldes under en samlet betegnelse bidragsloftet og fastsættes sædvanligvis ikke højere end kr. 300.000-340.000.

Hvis du har en meget høj indkomst, fordi din virksomheds indtjening er god, kan der fastsættes et bidrag til din ægtefælle, selvom denne har en højere indkomst end 340.000 kr. om året.

Hvis din ægtefælle skal have ægtefællebidrag, er det en forudsætning, at vedkommende udnytter sin erhvervsevne i rimeligt omfang. Det er f.eks. således, at hvis din ægtefælle har gået hjemme mens du har drevet din selvstændige virksomhed, er det en forudsætning for din ægtefælle, førend at vedkommende kan få ægtefællebidrag, at din ægtefælle efter skilsmissen udnytter sin erhvervsevne i rimeligt omfang.

Bidragsyderens evne – beregning af indkomsten

Når der træffes afgørelse om ægtefællebidrag, lægges der vægt på al indkomst, den bidragspligtige har før skat og AM-bidrag, men efter fradrag af ATP og rimelige indbetalinger på pensionsordninger.

Indkomsten for en virksomhedsejer omfatter alle indtægter, herunder løn, honorarer, aktieudbytte og renteindtægter. Det omfatter også overskud ved vedkommendes personlige virksomhed og/eller overskud i det/de selskaber, som virksomhedsejeren, evt. via indirekte ejerskab gennem andre selskaber, ejer og har bestemmende indflydelse i. 

Der gælder særlige regler for skattefri indkomst, der skal omregnes til skattepligtig indtægt. 

Driver du personlig virksomhed, vil Familieretshuset indhente årsopgørelser fra dig for de seneste tre år. Har du valgt virksomhedsskatteordningen til, vil et opsparet eller et opsparet og hævet overskud ikke have betydning ved opgørelsen af din indkomst. Der tages dog ved opgørelsen af din indkomst hensyn til virksomhedens renteindtægter og renteudgifter. 

Hvis du driver virksomhed i selskabsregi, vil Familieretshuset indhente selskabets skattemæssige opgørelser for de seneste tre år. Har du bestemmelse indflydelse i selskabet, vil der dog blive lagt vægt på både din egne indtægter, fx lønindkomst samt den andel af selskabets overskud, der tilkommer dig som ejer uanet om dette er udbetalt eller ej. 

Hvis du ikke har bestemmende indflydelse i selskabet, dvs. hvis du ejer mindre end 50 % af selskabet, vil der alene bliver taget hensyn til det udbytte der rent faktisk er udbetalt til dig fra selskabet. Det gælder dog ikke, hvis du som ejer har anden mulighed for at disponere over overskuddet, fordi Familieretshuset her vil lægge vægt på, at du har ret til overskuddet, også selvom det ikke er udbetalt endnu. 

Hvis der er sket markante og varige økonomiske ændringer i din virksomhed eller dit selskab inden for de seneste tre år, bør du gøre Familieretshuset eller Familieretten opmærksomme herpå, så de lægger de retvisende oplysninger om virksomhedens indtjeningsevne til grund for afgørelsen om bidraget.

Skatteforhold

Ægtefællebidrag er skattepligtigt hos modtageren og beskattes som personlig indkomst. Bidragsyder har skattefradrag for betaling af ægtefællebidrag. Værdien af skattefradraget er typisk ca. 1/3 af bidraget. 

Ved beregningen af ægtefællebidraget, tages der udgangspunkt i de danske skatteregler, men hvis du som selvstændig ikke har fradragsret i den skattepligtige indtægt, vil Familieretshuset tage hensyn hertil ved fastsættelsen af bidragets størrelse. Du bør derfor oplyse Familieretshuet og Familieretten herom, hvis du ikke har fradragsret.

Bidragets størrelse

Et ægtefællebidrag fastsættes efter retspraksis typisk som 1/5 af forskellen mellem ægtefællernes indkomster, men det vil dig normalt være sådan, at et ægtefællebidrag og børnebidrag ikke overstiger 1/3 af betalerens indkomst. Hvis bidragsmodtageren ikke har en selvstændig indkomst, fastsættes der en fiktiv lav indkomst for bidragsmodtager ved beregningen af ægtefællebidragets størrelse.

Nyt ægteskabslignende forhold

His din tidligere ægtefælle indlever et nyt forhold og flytter sammen med den nye kæreste eller hvis de blive gift, bortfalder din bidragspligt. I tilfælde, hvor din tidligere ægtefælle ikke bort sammen med dennes nye kæreste, bortfalder et ægtefællebidrag kun i helt særlige situationer, og der kan her også fastsættes et nyt ægtefællebidrag.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.