(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Ægtefællebidrag og virksomhedsejer

Ægtefællebidrag og virksomhedsejer

Gensidig forsørgelsespligt og ægtefællebidrag

Når du indgår ægteskab, får du og din ægtefælle gensidig forsørgelsespligt over hinanden. Denne forsørgelsespligt stopper som udgangspunkt, hvis I bliver separeret eller skilt. Men den kan dog også resultere i, at den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden – både under ægteskabet og efter ægteskabet.

Hvis I skal separeres eller skilles, skal I blive enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag. Kan I ikke blive enige om det, træffer Familieretshuset en afgørelse eller sender sagen videre til afgørelse i familieretten.

En afgørelse om ægtefællebidrag består i en afgørelse om bidragets størrelse, der fastsætter det månedlige bidrag og en afgørelse om bidragets længde, der fastsætter hvor mange år bidragspligten skal løbe.

Forhold af betydning for ægtefællebidrag

Når Familieretshuset eller familieretten træffer afgørelse om bidragspligten lægger de vægt på flere forhold:

Navnlig bidragsmodtagerens behov, hvor der især lægges vægt på dennes erhvervsmæssige stilling og indkomst samt muligheden for at sikre sig en fremtidig erhvervsmæssig indtægt, bidragsyderens evne til at betale, hvor der lægges vægt på dennes indtægtsforhold. Derudover lægges der også vægt på ægteskabets varighed, idet der er praksis for, at der ikke tilkendes bidrag, hvis ægteskabet har været kortvarigt. Der lægges endelig vægt på det moment, der kaldes samlivsskadesynspunktet. Det drejer sig om, at samlivet mellem ægtefællerne kan have haft en ”skadelig” effekt på bidragsmodtagerens mulighed for at forsørge sig selv efter en skilsmisse, f.eks. fordi ægtefællen har været hjemmegående af hensyn til familien.

Bidragsmodtagerens behov

Hvis din ægtefælle tjener mellem ca. kr. 300.000 og ca. kr. 340.000 eller derover om året, vil ægtefællebidraget normalt fastsættes til kr. 0. Din ægtefælle har i så fald ikke behov for ægtefællebidrag

Din ægtefælles egen indkomst inklusiv ægtefællesbidrag fastsættes sædvanligvis ikke højere end samlet kr. 300.000- kr. 340.000. Det kaldes ”bidragsloftet”

Hvis du har en meget høj indkomst, fordi din virksomheds indtjening er god, kan der fastsættes et bidrag til din ægtefælle, selvom din ægtefælle har en højere indkomst end kr. 340.000 om året.

Din ægtefælle har pligt til at udnytte sin erhvervsevne i rimeligt omfang, hvis din ægtefælle ansøger og bidrag.

Har du for eksempel drevet din virksomhed, mens din ægtefælle har passet hjemmet og måske har hjulpet til i virksomheden, er det en forudsætning for at få tilkendt ægtefællebidrag, at din ægtefælle udnytter sin erhvervsevne i rimeligt omfang efter skilsmissen, dette under hensyntagen til alder, uddannelse og beskæftigelse under ægteskabet.

Bidragsyderens evne – beregning af indkomsten

Når der træffes afgørelse om ægtefællebidrag, lægges der vægt på al indkomst, den bidragspligtige har, før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af ATP og rimelige indbetalinger på pensionsordninger.

Indkomsten for en virksomhedsejer omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, honorarer, aktieudbytte og renteindtægter. Derudover omfatter det også overskud ved vedkommendes personlige virksomhed og/eller overskud i det/de selskaber, som virksomhedsejeren, evt. via indirekte ejerskab gennem andre selskaber, ejer og har bestemmende indflydelse i.

Der gælder særlige regler for skattefri indkomst, der skal omregnes til skattepligtig indtægt.

Driver du personlig virksomhed, vil Familieretshuset indhente årsopgørelser for de seneste 3 år. Hvis du har valgt virksomhedsskatteordningen til, vil et opsparet eller et opsparet og hævet overskud, ikke have betydning ved opgørelsen af din indkomst. Dog tages der ved opgørelsen af din indkomst hensyn til virksomhedens renteindtægter og –udgifter

Driver du virksomhed i selskabsregi vil Familieretshuset indhente selskabets skattemæssige årsopgørelser for de seneste 3 år. Hvis du har bestemmende indflydelse i selskabet, vil der blive lagt vægt på både dine egne indtægter, fx lønindkomst, samt den andel af selskabets overskud – dette uanset om det er udbetalt eller ej, der tilkommer dig som ejer.

Hvis du derimod ikke har bestemmende indflydelse på selskabet – dvs. hvis du ejer mindre end 50 % af selskabet – så bliver der alene taget hensyn til det udbytte, der faktisk udbetales fra selskabet til dig. Dette gælder dog ikke, hvis du som ejer har anden mulighed for at disponere over overskuddet. I disse tilfælde vil Familieretshuset lægge vægt på, at du som ejer har ret til en andel af overskuddet, også selvom det ikke er udbetalt endnu.

Grunden til at Familieretshuset indhenter økonomiske oplysninger hos SKAT for de seneste 3 år er, at en virksomheds indtjeningsevne normalt ikke kan vurderes udelukkende på baggrund af det seneste års økonomiske oplysninger.

Hvis der er sket markante og varige økonomiske ændringer i din virksomhed eller i dit selskab inden for de seneste 3 år, bør du gøre Familieretshuset eller familieretten opmærksom på det, så de lægger retvisende oplysninger om virksomhedens indtjeningsevne til grund for afgørelsen om bidrag.

Skatteforhold

Ægtefællebidrag er skattepligtigt hos modtageren. Bidraget beskattes som personlig indkomst for modtageren.

Efter dansk ret har bidragsyder skattefradrag for betaling af ægtefællebidrag. Værdien af skattefradraget er typisk 1/3 af bidraget.

Ved beregning af ægtefællebidrag tages der udgangspunkt i de danske skatteregler. Hvis du som selvstændig ikke har fradragsret i din skattepligtige indtægt, tages der hensyn hertil ved fastsættelse af bidragets størrelse. Du bør oplyse Familieretshuset og familieretten herom, hvis du ikke har fradragsret.

Bidragets størrelse

Et ægtefællebidrag fastsættes efter retspraksis typisk som 1/5 af forskellen mellem ægtefællernes indkomster. Dog vil et ægtefællebidrag og børnebidrag samlet normalt ikke overstige 1/3 af bidragsbetalerens indkomst.

Hvis bidragsmodtager ikke har en selvstændighed indkomst, fastsættes der en fiktiv lav indkomst for bidragsmodtager ved beregning af ægtefællebidragets størrelse.

Nyt ægteskabslignende forhold

Hvis din tidligere ægtefælle indleder et nyt forhold og flytter sammen med den nye kæreste eller de bliver gift, bortfalder din bidragspligt og der fastættes heller ikke ægtefællebidrag i de situationer.

I de sager, hvor din tidligere ægtefælle får en ny kæreste, men de ikke bor sammen, bortfalder et ægtefællebidrag kun i helt særlige situationer, og der kan også fastsættes ægtefællebidrag.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.