(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Børnebidrag og virksomhedsejer

Forsørgelsespligt

Som forælder har du pligt til at forsørge dit barn/dine børn. Hvis du ikke opfylder forsørgelsespligten, kan du blive pålagt at betale børnebidrag. Udgangspunktet er, at der skal betales børnebidrag i de tilfælde, hvor barnet overvejende bor hos den anden forælder. Et barn bor overvejende hos den anden forælder, når barnet er i en 9/5 ordning eller opholder sig mere hos bopælsforælderen end 9/5 ordningen. 

Hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, f.eks. 7/7 eller 8/6 er udgangspunktet, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet, og der pålægges derfor ikke børnebidrag. 

Det er dog altid en konkret vurdering, om en forælder opfylder sin forsørgelsespligt. Det væsentlige i den vurdering er, om forælderen opfylder barnets konkrete forsørgelsesbehov, f.eks. ved at tage del i betalingen af institution, skole, tøj, medicin, fritidsinteresser m.v. I vurderingen tages der også højde for, om bopælsforælderen modtager børne- og ungeydelsen og børnetilskud fra det offentlige.

Bidragets størrelse

Når bidraget størrelse skal fastlægges, sker der en konkret skønsmæssig vurdering. I denne vurdering indgår blandt andet, hvor meget barnet opholder sig hos forældrene, bidragsbetalers indkomstforhold samt spørgsmålet om bidragsbetaler afholder andre forsørgelsesudgifter, for eksempel ægtefællebidrag. Det har også betydning, hvor mange børn under 18 år bidragsbetaler har forsørgelsespligt over. Størrelsen på bidraget fastsættes herefter ud fra bidragsbetalerens indkomst. Bidragsbetalers udgifter til ægtefællebidrag kan trækkes fra i indkomsten.

Ved beregningen af størrelsen på børnebidraget, lægges der ikke vægt på den bidragspligtiges øvrige udgifter, f.eks. udgifter til forsørgelse af ny familie.

Har bidragsbetaleren en lav eller mellemindkomst, bliver bidraget fastsat til normalbidraget på kr. 1.500 (2023-tal)

Har bidragsbetaleren gode økonomiske forhold, kan der blive tale om et forhøjet børnebidrag. En årlig bruttoindkomst på over kr. 560.000 (2023-niveau) indebærer et børnebidrag + 100 %, hvis bidragsbetaler har ét barn. En årlig bruttoindkomst på over kr. 620.000 (2023-niveau) indebærer et børnebidrag på + 100%, hvis bidragsbetaler har 2 børn og en årlig bruttoindkomst på over kr. 700.000 (2023-niveau), indebærer et børnebidrag på + 100% hvis bidragsbetaler har tre børn.

Beregning af indkomsten

Når der træffes afgørelse om størrelsen af bidraget, lægges der vægt på al indkomst, den bidragspligtige har, før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af ATP og rimelige indbetalinger på pensionsordninger.

Indkomsten for en virksomhedsejer omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, honorarer, aktieudbytte og renteindtægter. Derudover omfatter det også overskud ved vedkommendes personlige virksomhed og/eller overskud i det/de selskaber, som virksomhedsejeren, evt. via indirekte ejerskab gennem andre selskaber, ejer og har bestemmende indflydelse i.

Der gælder særlige regler for skattefri indkomst, der skal omregnes til skattepligtig indtægt.

Driver du personlig virksomhed, vil Familieretshuset indhente årsopgørelser for de seneste 3 år. Hvis du har valgt virksomhedsskatteordningen til, vil et opsparet eller et opsparet og hævet overskud, ikke have betydning ved opgørelsen af din indkomst. Dog tages der ved opgørelsen af din indkomst hensyn til virksomhedens renteindtægter og –udgifter

Driver du virksomhed i selskabsregi vil Familieretshuset indhente selskabets skattemæssige årsopgørelser for de seneste 3 år. Hvis du har bestemmende indflydelse i selskabet, vil der blive lagt vægt på både dine egne indtægter, fx lønindkomst, samt den andel af selskabets overskud – dette uanset om det er udbetalt eller ej, der tilkommer dig som ejer.

Hvis du derimod ikke har bestemmende indflydelse på selskabet – dvs. hvis du ejer mindre end 50 % af selskabet – så bliver der alene taget hensyn til det udbytte, der faktisk udbetales fra selskabet til dig. Dette gælder dog ikke, hvis du som ejer har anden mulighed for at disponere over overskuddet. I disse tilfælde vil Familieretshuset lægge vægt på, at du som ejer har ret til en andel af overskuddet, også selvom det ikke er udbetalt endnu.

Grunden til at Familieretshuset indhenter økonomiske oplysninger hos SKAT for de seneste 3 år er, at en virksomheds indtjeningsevne normalt ikke kan vurderes udelukkende på baggrund af det seneste års økonomiske oplysninger.

Hvis der er sket markante og varige økonomiske ændringer i din virksomhed eller i dit selskab inden for de seneste 3 år, bør du gøre Familieretshuset opmærksom på det, så de lægger retvisende oplysninger om virksomhedens indtjeningsevne til grund for afgørelsen om børnebidrag.

Øvrige udgifter

Når der betales børnebidrag, kan bidragsbetaleren ikke pålægges at betale andre udgifter vedr. barnet ud over de udgifter, der er i forbindelse med samværet.

Skatteforhold

Børnebidrag beskattes hos barnet. Det er dog kun den del, der overstiger normalbidraget. Bidragsyder har skattefradrag for betaling af børnebidraget. Værdien af skattefradraget er typisk 1/3 af bidraget.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.