(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Afskaffelsen af refleksionsperioden

Afskaffelsen af refleksionsperioden
24. juli 2020 author

Afskaffelsen af refleksionsperioden

Pr. 01.04 2019 blev alle Familieretssager flyttet fra Statsforvaltningen til Familieretshuet og i denne
forbindelse indførte man også et nyt skilsmissesystem, der blandt andet indebar en tvungen
refleksionsperiode på 3 måneder for forældre, som ville skilles uden separation, og som havde børn under
18 år. Refleksionsperioden betød, at forældre, der ellers var enige om en skilsmisse, ikke kunne få denne
straks, hvis de havde børn under 18 år.
Regeringen har vedtaget et lovforslag der pr. 1. juli 2020 afskaffer refleksionsperioden, således at det igen
bliver muligt for forældre, der er enige om skilsmissen, at blive skilt straks – også selvom de har børn under
18 år.
Refleksionsperioden var indført af hensyn til børnene, således at forældrene havde tid til at finde ud af
forholdene omkring børnene, inden skilsmissen trådte i kraft. Forældrene skulle derfor også gennemgå et
obligatorisk læringsforløb, for at kunne opfylde betingelserne for at få en direkte skilsmisse uden
forudgående separation efter de 3 måneder.
Baggrunden for at refleksionsperioden afskaffes pr. 1. juli 2020 er hensynet til børnene. Ordningen har
nemlig givet anledning til langt flere konflikter og en væsentlig forøget konfliktoptrapning end tidligere.
Ordningen trækker således konflikterne i langdrag til skade for de involverede børn. Ordningen med
refleksionsperioden var også udskældt af fagfolk og foreninger allerede inden loven trådte i kraft. Grunden
til bekymringen fra fagfolkene var, at der var en risiko for, at børnene ville blive fanget i et system i 3
måneder. Derudover har de lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset medført, at refleksionsperioden
ikke har haft den ønskede effekt og at forældrene og børnene ikke har fået den rådgivning som var forudsat
ved indførelsen af refleksionsperioden.
Afskaffelsen af ordningen medfører for forældre, der er enige om en skilsmisse, at de kan blive skilt straks,
uanset at de har børn under 18 år og det er således heller ikke længere nødvendigt, at forældrene
gennemgår det obligatoriske læringsforløb for at opfylde betingelserne for at blive skilt straks.
Ud over at ordningen med refleksionsperioden afskaffes, er et flertal i Folketinget også blevet enige om at
afskaffe den tvungne delte bopæl for børnene i de første 3 måneder efter ansøgningen om skilsmisse er
indgivet – forældrene kan derfor pr. 1. juli 2020 allerede på skilsmissetidspunktet selv beslutte, hvor
børnene skal have bopæl og således, hvem der skal være henholdsvis bopæls- og samværsforældre.