Hvordan foregår mediation?

Forud for mødet:
Forud for mediationen underskriver parterne og mediatorerne en aftale omkring principperne for, hvorledes mediationen skal finde sted.

Følgende skal som minimum aftales:

  • hvem skal deltage
  • hvornår skal mediationen finde sted, og hvor længe kan mediationen forventes at tage (se mediationsmodeller)
  • skal der forud for mediationen fremsendes materiale til mediator og i bekræftende fald hvilket
  • på hvilke vilkår skal mediationen finde sted, herunder accept af de grundlæggende mediationsprincipper (se – hvad er mediation?), udgifter ved mediationen osv.

På mødet/møderne:
Der findes mange forskellige måder at gennemføre en mediation på. Hvorledes en sådan struktureres afhænger i høj grad af den konkrete konflikt. Vi har forsøgt at beskrive et typisk mediationsforløb:

Indledning og oplysningsfase: Mediator indleder mediationen med oplysning om de generelle principper for mediationen og mediationens forventede forløb.

Hver part forelægger herefter sagen set fra deres respektive synspunkt. Mediators ønske er at få klarlagt, hvori jeres konflikt består, samt hvilke interesser og behov I hver især har. Mediator vil i denne fase sikre at begge parters oplevelser, synspunkter og holdninger anerkendes ligeværdigt. Derudover vil mediator også søge, at dialogen foregår i en ”god tone”.

Det er som udgangspunkt jer selv der forelægger sagen, ikke jeres eventuelle partsadvokater. Disse kan naturligvis bistå efterfølgende, hvis der måtte være behov. Baggrunden herfor er, at det ved mediation er jer som parter, der skal være i centrum, og jer der i sidste ende med bistand fra mediator skal forsøge at løse konflikten.

Afgrænsningsfase: Når I begge har oplyst om jeres syn på sagen, fastlægger I sammen med mediator, hvilke konkrete problemstillinger, der skal forsøges løst.
Løsningsfasen: Når problemstillingerne er fastlagt vil I sammen med mediator forsøge at skitsere forskellige løsningsmodeller.

Forhandlingsfasen: Når mulige løsningsforslag er skitseret drøftes disse løsningsforslag. Det kan i alle faser, men særligt i relation til forhandlingsfasen, være hensigtsmæssigt, at der eventuelt afholdes separate møder. I hvilket omfang der skal afholdes separate møder drøftes mellem mediator og jer som parter. Det er meget forskelligt fra mediator til mediator og fra konflikt til konflikt i hvilket omfang, der gøres brug af separate møder. Når der afholdes separate møder mellem mediator og en part aftaler mediator og part på det pågældende møde, hvilke oplysninger der må bringes videre til den anden part.

Afslutningsfase/aftalefase: Munder forhandlingen ud i en konkret aftale mellem parterne kan I vælge at lave en skriftlig aftale. Særligt i denne fase vil jeres evt. partsadvokat have en væsentlig rolle. Munder forhandlingen ikke ud i en aftale fortsætter konflikten. Er der tale om retsmægling indebærer dette, at sagen fortsætter sin gang i det retlige regi.